TECTRAM Project Management
TECTRAM Enginyers
Sant lluís 59, 08850 Gavà Barcelona · 936 384 924 · · Notes legals · By BASIC Estudio & LTW
CASTELLANO
  • llicencia activitats
  • pla autoproteccio
  • certificacio energetica
  • projecte nau industrial
  • pla antincendis

QUÈ
FEM?

Som especialistes en la redacció i implantació de projectes d’enginyeria: projecte de d’activitats, llicència ambiental, projecte d’instal·lacions, legalització d’instal·lacions (projecte elèctric, projecte de gas, projecte de telecomunicacions), certificació energètica, pla d’autoprotecció, projectes de nau industrial, energia, acústica, estructures, urbanització ...

> Més informació

AEF
> Essència TECTRAM
COM
HO FEM?

Però el que ens fa diferents no és el que fem sinó com ho posem a la pràctica. A TECTRAM Enginyers tenim mètode: Planifiquem, estructurem i programem acuradament tots els nostres projectes, intentant innovar i avançar-nos als esdeveniments. Som proactius i escoltem les necessitats dels nostres clients involucrant-nos amb ell des de l’inici del projecte.

> Més informació

Assessors tècnics de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya
Assessors tècnics de la Unió de Polígons Industrials de Catalunya
    Juliol 2015. TECTRAM Enginyers s'adjudica el projecte executiu de remodelació de les instal·lacions del complex esportiu municipal Can Roca de Castelldefels. El complex està compost per dues piscines climatitzades, bar cafeteria, gimnàs i diverses sales polivalents. TECTRAM presentava candidatura conjuntament amb BT Arquitectes.

 
    Setembre 2015. TECTRAM Enginyers finalitza la direcció de les obres de les instal·lacions de la construcció del nou CEIP Els Encants ubicat a la recentment remodelada Plaça dels Encants de Barcelona. El CEIP Els Encants (5.500 m2) és promogut pel Consorci d'Educació de Barcelona i va ser projectat per TECTRAM l'any 2013. La durada de les obres ha estat d'un any i mig aproximadament.

 
 
Entre D'ALTRES,
els nostres principals serveis són

Redacció de Projectes d’activitats
i llicències ambientals

Redacció del projecte d’activitats per a la obtenció de la llicència d’obertura i adequació del seu local, equipament o nau industrial a les prescripcions tècniques relatives a la protecció contra incendis, al mediambient, a la supressió de barreres arquitectòniques i a la normativa sectorial que li sigui aplicable en cada cas.

> Més informació

Redacció de
Projectes d’instal·lacions

El projecte d’instal·lacions defineix de manera exhaustiva (memòria, plànols i amidaments) com s’han d’executar les instal·lacions de l’edifici en qüestió, amb la finalitat de garantir la seva correcta funcionalitat i adequació normativa, permetent la seva posterior execució i legalització. El project d’instal·lacions, servirà a més per a valorar econòmicament i el cost estimat de la seva construcció i evitar desviacions posteriors en l’execució de les instal·lacions, permeten la seva correcta legalització (projecte d’electricitat, projecte de gas, projecte de climatització i calefacció, projecte de telecomunicacions y projecte solar).

> Més informació

Redacció de Projectes
en l’àrea industrial

L’experiència de TECTRAM en el sector de projectes de naus industrials és amplíssima fet que ens ha permès acabar abordant els projectes de l’àrea industrial com un tot. TECTRAM es un referent en el sector projectes de naus industrials on ha treballat una infinitat de naus industrials, sumant una superfície total d’actuació de més de 100.000 metres quadrats anuals.

El nostre àmbit d’actuació va des de la fase de pre-adquisició de la nau industrial fins a la fase posterior a la compra, lloguer o construcció de la nau mitjançant un projecte de nau industrial.

> Més informació

Direcció i gestió d’obra
Project Management

Els tècnics de TECTRAM Enginyers poden dur a terme la direcció facultativa del projecte d’instal·lacions (projecte elèctric, de climatització etc) i obra civil amb responsabilitat professional. A més, TECTRAM Enginyers ofereix la possibilitat als seus clients de contractar un serveis tipus claus en mà, on TECTRAM sigui l’encarregat de tot el procés, des de la seva definició fins a la seva implementació final. TECTRAM disposa dels industrials i l’experiència que es precisen per tal de fer realitat qualsevol projecte integral.

> Més informació

Redacció i implantació de plans d’emergència
pla d'autoprotecció

L’àmbit d’actuació de TECTRAM Enginyers en el camp dels plans d’autoprotecció avarca des de la confecció del Pla d’emergència fins la implantació d’aquest pla en una instal·lació (inclosos la formació del personal, el manteniment i l’actualització periòdica del contingut del mateix).

TECTRAM Enginyers redacta cada pla d'autoprotecció d'acord a:

1. Les Normes de Protecció Civil per l'elaboració de Plans d'Autoprotecció,
2. El Reial Decret 393/2007 de 23 de març
3. El Decret 82/2010 de 29 de juny

> Més informació

Certificacions
energètiques

La certificació energètica s’ha convertit en una de les principals eines a l’abast del projectista per tal de lluitar contra el malbaratament energètic i apostar per la sostenibilitat, dissenyant edificis energèticament eficients.

TECTRAM Enginyers ofereix en el camp de la certificació energètica d’edificis un assessorament personalitzat amb la finalitat d’optimitzar el disseny i oferir especialització en el càlcul de la demanda i la obtenció de la qualificació energètica mitjançant la opció simplificada o el programari LIDER. Donat així compliment al document DB-HE1 del Código Técnico de la Edificación, pas previ a la obtenció de la lletra que acrediti la certificació energètica de l’edifici objecte.

> Més informació